Showing all 36 results

A Field Guide to Birds of Armenia, Martin S. Adamian & Daniel Klem, Jr. (hardcover)

$30.00

A Legacy of Armenian Treasures: Testimony to a People, Edmond A. Azadian (hardcover)

$75.00

Aghtamar: A Jewel of Medieval Armenian Architecture, Ara Sarafian & Osman Koker (softcover)

$30.00

Ani: World Architectural Heritage of a Medieval Armenian Cathedral, S. Peter Cowe (softcover)

$42.00

Archives Sirarpie Der Nersessian, Volume I, Catalogued by Sylvia Agemian (paperback)

$22.00

Armenia: Portraits of Survival, photographs by Jerry Berndt (softcover)

$15.00

Armenian Gospel Iconography, The Tradition of the Glajor Gospel, Thomas Mathews & Avedis Sanjian (hardcover)

$65.00

Armenian Miniatures from Isfahan, Sirarpie Der Nersessian and Arpag Mkhitarian (hardcover)

$75.00

Armenian Miniatures from the Matenadaran Collection – 2009 (hardcover)

$80.00

Arshag Fetvadjian: Masters and Treasures of Armenian Art, his life and work, about 88 paintings (hardcover)

$70.00

Art of the Armenians, Sam Fogg (softcover)

$30.00

Cinema of Armenia, Siranush Galstyan (softcover)

$65.00

David the Invincible Philosopher (Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայ), painting on wood (handmade in Armenia)

$30.00

Katchaz: Paintings, Drawings, Monotypes

$49.99

Kutahya Tiles and Pottery From The Armenian Cathedral of St. James, John Carswell and C.J.F. Dowsett (hardcover)

$60.00

Out of My Great Sorrows: The Armenian Genocide and Artist Mary Zakarian, Allan Arpajian and Susan Arpajian Jolley (hardcover)

$49.95

The Armenian Gospels of Gladzor: The Life of Christ Illuminated, Thomas F. Mathews and Alice Taylor (hardcover)

$100.00

The Armenian Highland: Western Armenia and the First Armenian Republic of 1918, Matthew Karanian (hardcover)

$65.00

The Armenians in the Ottoman Empire: An Anthology and a Photo History, Joseph E. Malikian (hardcover)

$75.00

The Christian Oriental Carpet, Volkmar Gantzhorn (hardcover)

$125.00

The Everlasting Lantern of Katchaz

$24.99

The Life and Art of Sumbat, by Armen Der Kiureghian (hardcover)

$70.00

The Philatelic History of Armenia, Zareh Hovanesian (hardcover)

$65.00

Treasures of Armenian Church – Exhibition in the State Museum of the Moscow Kremlin (softcover)

$22.00

Yergir 2 Երկիր, Hrair Hawk Khatcherian (hardcover)

$49.99

Աղթամար, Ստեփան Մնացականեան (լաթակազմ)

$10.00

ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ, Ալեքսան Պէրէճիքլեան (թղթակազմ)

$18.00

Արցախի Արուեստի Գանձերը / Art Treasures of Karabagh, Մանեա Ղազարեան / Mania Ghazarian (hardcover)

$20.00

Աւագ (թղթակազմ)

$2.50

Գանատահայ Արուեստագէտներ / Les Artistes Canadiens Armeniens / Canadian Armenian Artists (softcover)

$25.00

Ծերուն (թղթակազմ)

$2.50

Հայ Արծաթագործ Վարպետներ – Armenian Master Silversmiths, Յովսէփ Թօքաթ – Osep Tokat (լաթակազմ – hardcover)

$150.00

Հայկական Ճարտարապետութիւն, Ս․ Գեջեան (լաթակազմ)

$14.99

Վալմար & Հռիփսիմէ – Valmar & Hripsime (softcover)

$7.00

Վալմար & Հռիփսիմէ – Valmar & Hripsime (softcover)

$7.00

Տիրոջ Տուածն է Տուել, Գրիգոր Գէորգեան (թղթակազմ)

$10.00