Showing 1–15 of 57 results

Historical Atlas of Armenia, Includes 30 maps 174 color & monochrome photos with a CD-Rom of all the maps 12.5″ x 9″ 110 pages (softcover)

$40.00

The Armenians: From Kings and Priests to Merchants and Commissars, Razmik Panossian (hardcover)

$40.00

Հասկ – Հայագիտական Տարեգիրք (լաթակազմ)

$40.00

Humanity During War: Artsakh 2020, Ezras Tellalian (hardcover)

$40.00

Archbishop Sergius Hasan-Jalaliants, A History of the Land of Artsakh (softcover)

$40.00

Modern Armenia, People, Nation, State by George J. Libaridian (hardcover)

$40.00

Վան-Վասպուրականի Ազգագրական Բնորոշ Երգային Նմուշներ, Պետրոս Յ․ Ալահայտոյեան (լաթակազմ ) + 2 CDs

$40.00

Պատմութիւն Զէյթունի 1409-1921, Միսաք Սիսեռեան (Մ․ Ուլնեցի) (լաթակազմ)

$40.00

Հայերը Համաշխարհային Բ․ Պատերազմին, Զաւէն Մսըրլեան (լաթակազմ)

$40.00

Armenian Communities of the Northeastern Mediterranean – Musa Dagh – Dört-Yol – Kessab, Richrd G. Hovannisian (softcover)

$45.00

The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Volume I, Annotated translated and introduction by George Bournoutian (softcover)

$45.00

The History of Vardapet Arak’el of Tabriz, Volume II Annotated translation and introduction by George A. Bournoutian (softcover)

$45.00

The Travel Accounts of Simeon of Poland, annot. translation and intro. by George Bournoutian (softcover)

$45.00

The 1823 Russian Survey of the Karabagh Province, Annot. translation and introd. by George A. Bournoutian (softcover)

$45.00

Armenians and Turks, From War to Cold War to Diplomacy by Tatul Hakobyan (softcover)

$45.00