Titles published by the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church

Showing 1–15 of 28 results

Մալխաս, Զարթօնք, Ե․ Հատոր (լաթակազմ)

$15.00

My Memoirs (1914-1921) Gurghen Sarkissian (softcover) Իմ Յուշերը (1914-1921) Գուրգէն Սարգիսեան (թղթակազմ)

$20.00

Let’s Chat 4 Զրուցենք (softcover)

$10.00

Մտերմութիւն Նարեկի – Հոգեւոր Հովիւի տեսանկիւնէն դիտուած, Տ․ Ներսէս Ա․ Քհն․ Մանուկեան (թղթակազմ)

$20.00

Intimacy with Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Armenian Language Matters (softcover)

$11.99

The Catholicoi of Etchmiadzin, an Overview of the Electoral Process, Archbishop Mesrob Ashjian (softcover)

$10.00

Living Faith : The Life and Service of Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

St. Nerses of Lambron, Champion of the Church Universal, Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

Praying with the Armenian Apostolic Orthodox Church (softcover)

$10.00

Ստեփանոս Սիւնեցի՝ Մեկնութիւն Չորից Աւետարանչաց / Ste`panos Siwnets`i Commentary on the Four Evangelists, Translated by Michael B. Papazian (softcover)

$20.00

Armenian Dictionary in Transliteration, Thomas J. Samuelian (softcover)

$15.00

Light from Light, Michael Papazian (softcover)

$15.00

Աղօթարան/House of Prayer (softcover)

$10.00

Words From The Depths Of My Heart, Bishop Anoushavan Tanielian, translated by Hourig Papazian Sahagian (softcover)

$15.00