Titles published by the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church

Showing 1–24 of 28 results

A Heroic Posterity – Հերոսական Ժառանգորդներ (softcover)

$10.00

Armenian Dictionary in Transliteration, Thomas J. Samuelian (softcover)

$15.00

Armenian Language Matters (softcover)

$11.99

Commentary on the Nicene Creed

$15.00

Deacon’s Guide to Singing the Divine Liturgy, CD with Booklet

$15.00

Faith, Church, Mission – Essays for Renewal in the Armenian Church, Vigen Guroian (softcover)

$12.00

Historiography of Fifth Century Armenia, Archbishop Hrant Khatchadourian (hardcover)

$15.00

In Search of Spiritual Life, Aram I (softcover)

$10.00

Intimacy with Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Let’s Chat 4 Զրուցենք (softcover)

$10.00

Light from Light, Michael Papazian (softcover)

$15.00

Living Faith : The Life and Service of Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

My Memoirs (1914-1921) Gurghen Sarkissian (softcover) Իմ Յուշերը (1914-1921) Գուրգէն Սարգիսեան (թղթակազմ)

$20.00

Praying with the Armenian Apostolic Orthodox Church

$10.00

St. Nerses of Lambron, Champion of the Church Universal, Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

Sunrise, Peace, Compline Services of the Armenian Apostolic Holy Church

$15.00

The Catholicoi of Etchmiadzin, an Overview of the Electoral Process, Archbishop Mesrob Ashjian (softcover)

$10.00

Words From The Depths Of My Heart, Bishop Anoushavan Tanielian, translated by Hourig Papazian Sahagian (softcover)

$15.00

Աղօթարան/House of Prayer

$10.00

Արեւագալ – Arevakal – CD

$15.00

Երգապսակ – “Yerkabsag” CD, A Musical Tribute to the Martyrs of April, Yerevan Chamber

$10.00

Խօսք ի Խորոց Սրտի Երջանկայիշատակ Զարեհ Ա․ 50րդ եւ Խորէն Ա․ 30րդ Վախճանման Առիթով, Անուշվարդ (թղթակազմ)

$15.00

Հող, Մարդ եւ Գիր, Գարեգին Բ․ Կաթողիկոս (թղթակազմ)

$15.00

Մալխաս, Զարթօնք, Ե․ Հատոր (լաթակազմ)

$15.00