Titles published by the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church

Showing 1–15 of 48 results

Show sidebar

A Course in Modern Western Armenian (Thomas Samuelian) (hardcover)

$45.00

Historical Atlas of Armenia

$40.00

Prelacy Holiday Bundle – Religion

$35.00

Prelacy Holiday Bundle – Culture

$30.00

Living Faith : The Life and Service of Archbishop Mesrob Ashjian

$25.00

On the Right of Self-Determination of the Armenian People of Nagorno-Karabakh, Haig E. Asenbauer (softcover)

$24.95

My Memoirs (1914-1921) Gurghen Sarkissian (softcover) Իմ Յուշերը (1914-1921) Գուրգէն Սարգիսեան (թղթակազմ)

$20.00

Մտերմութիւն Նարեկի – Հոգեւոր Հովիւի տեսանկիւնէն դիտուած (թղթակազմ)Տ․ Ներսէս Ա․ Քհն․ Մանուկեան

$20.00

Intimacy with Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Commentary on the Four Evangelists

$20.00

Զարթօնք, Մալխաս Ե․ Հատոր (լաթակազմ)

$15.00

Armenian Dictionary in Transliteration (softcover)

$15.00

Light from Light

$15.00

Words from the depths of my heart

$15.00

Խօսք ի Խորոց Սրտի Երջանկայիշատակ Զարեհ Ա․ 50րդ եւ Խորէն Ա․ 30րդ վախճանման առիթով

$15.00