Titles published by the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church

Showing 1–24 of 48 results

Show sidebar

Զարթօնք, Մալխաս Ե․ Հատոր (լաթակազմ)

$15.00

My Memoirs (1914-1921) Gurghen Sarkissian (softcover) Իմ Յուշերը (1914-1921) Գուրգէն Սարգիսեան (թղթակազմ)

$20.00

Let’s Chat 4

$10.00

Մտերմութիւն Նարեկի – Հոգեւոր Հովիւի տեսանկիւնէն դիտուած (թղթակազմ)Տ․ Ներսէս Ա․ Քհն․ Մանուկեան

$20.00

Intimacy with Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Prelacy Holiday Bundle – Culture

$30.00

Prelacy Holiday Bundle – Religion

$35.00

The Challenge to be a Church in a Changing World

$7.99

Let’s Chat 1

$9.99

Let’s Chat 3

$9.99

St. Ephrem the Syrian, Prayers, Translated from the Classical Armenian to English by Dr. Edward G Mathews, Jr. (softcover)

$9.99

Եփրեմ Խուրի Ասորի Աղօթքներ «Հոգեւոր Մարգարիտներ – 2» Աշխարհաբարի վերածեց՝ Անուշվ

$9.99

Իմ Աղօթագիրքս Զարեհ Արք․ Ազնաւորեան

$4.99

Սուրբ Ներսէս Շնորհալի, Հաւատով Խոստովանիմ (թղթակազմ)

$3.99

Let’s Chat 2

$9.99

Armenian Language Matters (softcover)

$11.99

The Catholicoi of Etchmiadzin

$10.00

Living Faith : The Life and Service of Archbishop Mesrob Ashjian

$25.00

St. Nerses of Lambron

$12.00

The Armenian Church in America

$9.00

Praying with the Armenian Apostolic Orthodox Church

$10.00

Commentary on the Four Evangelists

$20.00

Armenian Dictionary in Transliteration (softcover)

$15.00

A Course in Modern Western Armenian (Thomas Samuelian) (hardcover)

$45.00