Showing 1–15 of 275 results

Հայ Եկեղեցւոյ Պատասխանները Ոչ-Ուղղափառ Առարկութիւններու, Նարեկ Եպս․ Ալեէմէզեան / Armenian Church’s Responses To Non-Orthodox Objections, Bishop Nareg Alemezian (softcover)

$10.00

Վաւերագրեր Հայ Եկեղեցու Պատմութեան, Գիրք Դ․, Տ․Տ․ Սահակ Բ Խապայեան Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1891-1940 թթ․ (լաթակազմ)

$25.00

Here I am Lord, A collection of prayers and meditations for young adults drawn from Scripture, Armenian tradition, and original compositions, Elise Antreasian (softcover)

$7.00

Աւագ Հինգշաբթի, Կարգ Ոտնալուայի / Maundy Thursday, Order of Service of the Washing of the Feet (Abridged with notes) (softcover)

$4.00

Երեւման, Վերացման, Վարագայ, եւ Գիւտ Խաչի Տօները, Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան (թղթակազմ)

$7.00

Արարողութիւն Սրբոյ Պատարագի, Անթիլիաս 2003 (թղթակազմ)

$5.00

Բուն Բարեկենդանի, Մեծ Պահոց եւ Ծաղկազարդի Կիրակիները, Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան (թղթակազմ)

$7.00

Հայրերու Խօսքերէն Աստուածաշունչին Մասին, Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան (թղթակազմ)

$5.00

Սուրբերուն Մտերմութեան Մէջ, Մեղրիկ Սրբ․ Պարիքեան (թղթակազմ)

$5.00

Կեանքը Ի Հաղորդութեան Ընդ Աստուծոյ; Տօնական Խոհեր եւ Քարոզներ, Գարեգին Ա․ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց (լաթակազմ)

$25.00

Ան-Ժամանակը Ժամանակին Մէջ; “Ես Յաղթեցի Աշխարհի․․․” Յարութիւն եւ Հայութիւն, Գարեգին Ա․ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց (լաթակազմ)

$25.00

Հայաստանեայց Եկեղեցին Իր “Ծառայական Կերպ”ին Մէջ; Անցեալը Անցած Չէ․․․ Ուխտագնացութիւն Ի Տէր Զօր; Խաչի Ճանապարհ, Գարեգին Ա․ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց (լաթակազմ)

$25.00

Խորհէ՛ եւ Մտիր․․․; Ծանի՛ր Զքեզ․․․, Գարեգին Բ․ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ (լաթակազմ)

$25.00

Հող, Մարդ եւ Գիր; Հայ Մարդը Հայ Գիրքին Դիմաց․․․; Հրաշք Տաթեւի Թափօր Լեռան Լանջերուն; Խոր Վիրապ՝ “Խորհուրդ Խորին”․․․, Գարեգին Բ․ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ (լաթակազմ)

$25.00

Զրոյցներ Ճիովաննի Կուայթայի Հետ, Գարեգին Ա․ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց (լաթակազմ)

$25.00