Showing 211–225 of 243 results

Ս․ Գրիգոր Նարեկացի – Խրատ Ուղիղ Հաւատքի եւ Առաքինի Մաքուր Վարքի, Թարգմ․ եւ Ուսումն․ Նարեկ Եպս․ Ալեէմէզեան (լաթակազմ)

$18.00

Ս․ Գրիգոր Նարեկացի Մատեան Ողբերգութեան, աշխարհաբար-Աբէղեան (լաթակազմ)

$15.00

Ս․ Յակոբ Սարուգեցի Եպիսկոպոսի Ճառը Աւագ Ուրբաթ Օրուան Համար Աշխարհաբարի վերածեց՝

$3.99

Սաղմոսներ, Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութիւն (լաթակազմ)

$20.00

Սաղմոսներ, Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութիւն, Արեւելահայերէն-Մեսրոպեան (լաթակազմ)

$20.00

Սատանայի Կապանքներուն Մէջ, Էռնեսթ Մոտերզոն (թղթակազմ)

$6.00

Սիրոյ Հրամայականը/The Imperative of Love, Գարեգին Բ․ Աթոռակից Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ – Karekin II Catholicos  (softcover)

$2.00

Սողոմոնի Առակներուն Մեկնութիւնը, Ս․ Գրիգոր Տաթեւացի (թղթակազմ)

$10.00

Սուրբ Ներսէս Շնորհալի, Հաւատով Խոստովանիմ (թղթակազմ)

$3.99

Սուրբ Ներսէս Շնորհալի, Հաւատով Խոստովանիմ / Saint Nerses Shnorhali, In Faith I Confess (softcover)

$3.99

Սուրբ Պատարագ Հայաստանեայց Առաքելական Ս․ Եկեղեցւոյ (թղթակազմ) գրպանի

$3.00

Սուրբ Պատարագ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ | Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Holy Church (pew book – in classical, modern Armenian, with transliteration & translation) (hardcover)

$15.00

Սուրբերը եւ Մենք, Մեսրոպ Արք․ Աշճեան (թղթակազմ)

$10.00

Ստեփանոս Սիւնեցի՝ Մեկնութիւն Չորից Աւետարանչաց / Ste`panos Siwnets`i Commentary on the Four Evangelists, Translated by Michael B. Papazian (softcover)

$20.00

Վարք Սրբոց, Սուրբերու Կեանքը, Աշխարհաբարիի Վերածուած Գրաբար “Վարք Սրբոցէն” (լաթակազմ)

$25.00