Showing 289–324 of 327 results

Ozone Journal, Peter Balakian Winner of the Pulitzer Prize (softcover)

$18.00

Ziggurat, Peter Balakian (softcover)

$15.00

June-Tree New and Selected Poems (1974-2000), Peter Balakian (hardcover)

$25.00

Fair Sun, Poems, Susan Barba (softcover)

$18.00

About Time, poems by Diana Der Hovanessian (softcover)

$15.00

Songs of Bread , Songs of Salt, Diana Der Hovanessian (softcover)

$15.00

Another Song I Know, William Michaelian (softcover)

$13.95

Winter Poems

$11.95

Selected Poems, Michael E. Stone (softcover)

$15.00

Raffi: Tajkahayk, Translated by Ara Stepan Melkonian (softcover)

$20.00

Zabel Yessayan: My Soul in Exile and other writings (softcover)

$20.00

Tales of the Nile

$10.00

The Dark Valley (Aksel Bakunts)

$18.00

David of Sassoun, Retold by David Kherdian (softcover)

$20.00

David of Sassoun, Critical Studies on the Armenian Epic

$20.00

Zabel Yessayan: The Gardens of Silihdar, A Memoir (softcover)

$20.00

Free Fall, collected short stories by Leonard Alishan (softcover)

$25.00

Forgotten Fire

$8.00

The Heritage of Armenian Literature Volume III: From the Eighteenth Century to Modern Times, Agop J. Hacikyan (hardcover)

$50.00

Էջեր եւ Նիւթեր Գրականութեան, Ա․հատոր

$20.00

Յայսմաւուրք,  Պօղոս Սնապեան (թղթակազմ)

$8.00

Ուրիշ Գիծ Ունիմ, Ժանէթ Քասունի (թղթակազմ)

$12.00

Երկեր, Խրիմեան Հայրիկ (լաթակազմ)

$16.00

Skylark Farm, a novel, Antonia Arslan (softcover)

$20.00

Եղիշէ Չարենցի Աղօթքները, Արփենիկ Չարենց (թղթակազմ)

$4.00

Յուշեր եւ Յօդուածներ Ստեփանոս Նազարեանի Մասին

$3.00

Արցախեան Գոյապայքարը, Բագրատ Ուլուբաբեան (թղթակազմ)

$8.00

Ռէքվիէմ, Ռազմիկ Դաւոյեան (լաթակազմ)

$7.00

The Astrologer of Karabagh, Platon P. Zubov (softcover)

$18.00

Երեւանեան Յիշատակներ, Զուարթ Գ․ Գէորգեան (թղթակազմ)

$4.00

Մենք ու Մերոնք, Սօս Սարգսեան (թղթակազմ)

$9.00

Արեան Ճանապարհով, Արմէն Անոյշ (թղթակազմ)

$10.00

Կեանքը Հին Հռոմէական Ճանապարհի Վրայ, Վահան Թոթովենց (թղթակազմ)

$10.00

Հատընտիր, Գրիգոր Զօհրապ (թղթակազմ)

$10.00

Մնաս Բարով Մանկութիւն,  Մ․ Իշխան (թղթակազմ)

$10.00

Ցեղին Ձայնը, Ա․ Հատոր, Արամ Հայկազ (թղթակազմ)

$10.00