Showing 1–15 of 40 results

Living in Quiet, New & Selected Poems, David Kherdian (softcover)

$20.00

Հատընտիր Ամբողջական Երկերէն, Պարոյր Սեւակ (թղթակազմ)

$18.00

Ozone Journal, Peter Balakian Winner of the Pulitzer Prize (softcover)

$18.00

Fair Sun, Poems, Susan Barba (softcover)

$18.00

Geode, poems by Susan Barba (softcover)

$17.95

Անմաշ Փրփուրներ, Յակոբ Նալպանտ (թղթակազմ)

$16.00

Հեզ Իրիկուն, Աբրահամ Ալիքեան (լաթակազմ)

$16.00

Dead Man’s Shadow, Collected Poems, Leonardo P. Alishan (softcover)

$16.00

Կիրքով Ըսելու՝ Ինչո՞ւ Հոս Եմ, Թենի Արլէն (թղթակազմ)

$15.00

Song of The Bread, Daniel Varuzhan, translated by Tatoul Sonentz (softcover)

$15.00

Գրիգոր Նարեկացի Բանաստեղծական Արուեստը, Արշալոյս Ղազինեան (լաթակազմ)

$15.00

Ziggurat

$15.00

About Time, Diana Der Hovanessian (softcover)

$15.00

Songs of Bread , Songs of Salt, Diana Der Hovanessian (softcover)

$15.00

Selected Poems, Michael E. Stone (softcover)

$15.00