Showing 1–15 of 68 results

Birthmark, A bilingual anthology of Armenian-American poetry (softcover)

$40.00

Յուշարձան Հայ Մայրերուն, Արմէն Տօնոյեան (լաթակազմ)

$30.00

June-Tree New and Selected Poems (1974-2000), Peter Balakian (hardcover)

$25.00

Living in Quiet, New & Selected Poems, David Kherdian (softcover)

$20.00

Հատընտիր Ամբողջական Երկերէն, Պարոյր Սեւակ (թղթակազմ)

$18.00

Ozone Journal, Peter Balakian Winner of the Pulitzer Prize (softcover)

$18.00

Fair Sun, Poems, Susan Barba (softcover)

$18.00

Geode, poems by Susan Barba (softcover)

$17.95

Խորհուրդ Բանաստեղծի Մը / Advice to a Poet / Consejo a un poeta, Lola Koundakjian (softcover)

$16.99

Անմաշ Փրփուրներ, Յակոբ Նալպանտ (թղթակազմ)

$16.00

Հեզ Իրիկուն, Աբրահամ Ալիքեան (լաթակազմ)

$16.00

Dead Man’s Shadow, Collected Poems, Leonardo P. Alishan (softcover)

$16.00

The Moon in the Cusp of My Hand / La luna en la cuspide de mi mano, Lola Koundakjian (softcover)

$15.95

Կիրքով Ըսելու՝ Ինչո՞ւ Հոս Եմ, Թենի Արլէն (թղթակազմ)

$15.00

Song of The Bread, Daniel Varuzhan, translated by Tatoul Sonentz (softcover)

$15.00