Titles published by the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church

Showing 1–36 of 49 results

Ուղեցոյց, Ամերիկայի Արեւելեան եւ Քանատայի Թեմի Եկեղեցականաց (թղթակազմ)- Guidelines for the Clergy of the Armenian Prelacies of Eastern United States of America and Canada (softcover)

$5.00

Մալխաս, Զարթօնք, Ե․ Հատոր (լաթակազմ)

$15.00

My Memoirs (1914-1921) Gurghen Sarkissian (softcover) Իմ Յուշերը (1914-1921) Գուրգէն Սարգիսեան (թղթակազմ)

$20.00

Let’s Chat 4 Զրուցենք (softcover)

$10.00

Մտերմութիւն Նարեկի – Հոգեւոր Հովիւի տեսանկիւնէն դիտուած, Տ․ Ներսէս Ա․ Քհն․ Մանուկեան (թղթակազմ)

$20.00

Intimacy with Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Prelacy Holiday Bundle – Culture

$30.00

Prelacy Holiday Bundle – Religion

$35.00

The Challenge to be a Church in a Changing World, Aram I Catholicos of Cilicia (softcover)

$7.99

Let’s Chat 3 Զրուցենք (softcover)

$9.99

St. Ephrem the Syrian, Prayers, Translated from the Classical Armenian to English by Dr. Edward G Mathews, Jr. (softcover)

$9.99

Եփրեմ Խուրի Ասորի Աղօթքներ «Հոգեւոր Մարգարիտներ – 2» Աշխարհաբարի վերածեց՝ Անուշվարդ (թղթակազմ)

$9.99

Իմ Աղօթագիրքս Զարեհ Արք․ Ազնաւորեան / My Prayer Book, Archbishop Zareh Aznavorian (softcover)

$4.99

Սուրբ Ներսէս Շնորհալի, Հաւատով Խոստովանիմ / Saint Nerses Shnorhali, In Faith I Confess (թղթակազմ)

$3.99

Let’s Chat 2 Զրուցենք (softcover)

$9.99

Armenian Language Matters (softcover)

$11.99

The Catholicoi of Etchmiadzin, an Overview of the Electoral Process, Archbishop Mesrob Ashjian (softcover)

$10.00

Living Faith : The Life and Service of Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

St. Nerses of Lambron, Champion of the Church Universal, Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

The Armenian Church in America, Archbishop Mesrob Ashjian (softcover)

$9.00

Praying with the Armenian Apostolic Orthodox Church (softcover)

$10.00

Ստեփանոս Սիւնեցի՝ Մեկնութիւն Չորից Աւետարանչաց / Ste`panos Siwnets`i Commentary on the Four Evangelists, Translated by Michael B. Papazian (softcover)

$20.00

Armenian Dictionary in Transliteration, Thomas J. Samuelian (softcover)

$15.00

A Course in Modern Western Armenian, Thomas Samuelian (hardcover)

$45.00

Light from Light, Michael Papazian (softcover)

$15.00

Historical Atlas of Armenia, Includes 30 maps 174 color & monochrome photos with a CD-Rom of all the maps 12.5″ x 9″ 110 pages (softcover)

$40.00

Աղօթարան/House of Prayer (softcover)

$10.00

Words From The Depths Of My Heart, Bishop Anoushavan Tanielian, translated by Hourig Papazian Sahagian (softcover)

$15.00

“Sticky Alphabet” by ANEC

$9.99

Խօսք ի Խորոց Սրտի Երջանկայիշատակ Զարեհ Ա․ 50րդ եւ Խորէն Ա․ 30րդ Վախճանման Առիթով, Անուշվարդ (թղթակազմ)

$15.00

Historiography of Fifth Century Armenia, Archbishop Hrant Khatchadourian (hardcover)

$15.00

Արեւագալի, Խաղաղական, Հանգստեան Ժամերգութիւններ, Հայց․ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ / Sunrise, Peace, Compline Services of the Armenian Apostolic Holy Church, classical, modern Armenian, transliteration & translation (hardcover)

$15.00

Սուրբ Պատարագ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ | Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Holy Church (pew book – in classical, modern Armenian, with transliteration & translation) (hardcover)

$15.00

Աստուածաշունչ Նոր Կտակարան եւ Սաղմոսներ (լաթակազմ)

$15.00

Commentary on the Nicene Creed, By Archbishop Zareh Aznavorian of Blessed Memory, Translated by Dn. Shant Kazanjian (softcover)

$15.00

Երգապսակ – “Yerkabsag” CD, A Musical Tribute to the Martyrs of April, Yerevan Chamber

$10.00