Showing 1–36 of 261 results

“Ազգապատում”ի Անձնանուններու եւ Տեղանուններու Ցանկ (Տիրայր Ծ․ Վրդ․ Տէրվիշեան) (լաթակազմ)

$35.00

“Հայր Մեր” Բացատրութիւն Ալեքսանդր Շմեմանի (թղթակազմ)

$6.00

“Վեհափառ Տէր, Եկո՛ւր ․․․ Կը Սպասենք Քեզի ․․․”, Գարեգին Բ․ (թղթակազմ)

$3.00

A Heroic Posterity – Հերոսական Ժառանգորդներ (softcover)

$10.00

Aram I, For a Church Beyond It’s Walls (hardcover)

$19.99

Armenia and The Near East, Fridtjof Nansen (hardcover)

$20.00

Between Heaven and Earth, A Conversation with His Holiness Karekin I, Giovanni Guaiita (hardcover)

$15.00

Black Garden Aflame: The Nagorno-Karabakh Conflict in the Soviet and Russian Press, Edited by Artyom Tonoyan (softcover)

$75.00

Classical Armenian Bible The Zohrab Bible, Edited by Dr. H. Zohrabian / Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, Հ․ Յովհաննէս Զօհրապեան (թղթակազմ)

$55.00

Commentary on the Nicene Creed

$15.00

Commentary on Wisdom of Solomon Archbishop Nerses Lambronac’i, Bishop Anoushavan Tanielian (hardcover)

$70.00

Conciliar Fellowship – A Common Goal, Catholicos Aram I Keshishian (softcover)

$7.99

Descendants of Noah: Stories of Armenian Apostolic Faith and Heritage, Barbara Ghazarian (softcover)

$14.95

Ethics After Christendom, Toward an Ecclesial Christian Ethic, Vigen Guroian (softcover)

$8.00

Faith, Church, Mission – Essays for Renewal in the Armenian Church, Vigen Guroian (softcover)

$12.00

Feasts of the Armenian Church and National Traditions, Garo Bedrosian (softcover)

$20.00

From The Depths Of The Heart: Annotated Translation of the Prayers of St. Gregory of Narek, Abraham Terian (hardcover)

$49.95

From the Pastor’s Desk II, Archp. Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

From The Pastor’s Desk, Pastoral Talks to His Flock, Archp. Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Holy Bible, New Revised Standard Version, Armenian Church Edition (hardcover)

$15.00

Homosexuality & Same-Sex Union – Series 1, Vigen Guroian (softcover)

$5.00

In Search of Ecumenical Vision, Aram I (hardcover)

$11.99

In Search of Spiritual Life, Aram I (softcover)

$10.00

In Search Of Spiritual Life, Karekin II (softcover)

$10.00

Intimacy WiIth Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Intimacy with Narek: Pastoral Perspective, Compiled by Archpriest Fr. Nerses Manoogian (softcover)

$20.00

Issues & Perspectives, Aram I, Catholicos of Cilicia (hardcover)

$25.00

Issues and Perspectives

$24.99

Karekin I: In His Own Words

$35.00

Life’s Living Toward Dying, Vigen Guroian (softcover)

$12.00

Light from Light

$15.00

Living Faith : The Life and Service of Archbishop Mesrob Ashjian (hardcover)

$12.00

Morality, Church & Modern Times, V. Rev. Fr. Krikor Chiftjian (softcover)

$8.00

My Patriarchal Memoirs, Armenian Patriarch of Constantinople 1913-1922, Zaven Der Yeghiayan (hardcover)

$35.00

Not Fiction, Karekin II, (softcover)

$5.00

Orthodox Perspectives on Mission, Catholicos Aram I Keshishian (softcover)

$9.99